Miljö och kvalitetssäkring

Miljö- och kvalitetssäkring

Miljö- och kvalitetssäkring är idag högaktuellt inom åkerinäringen.
Många företag satsar hårt på kvalitet, miljökunnande och miljösäkring. Resultatet blir ofta rationellare verksamhet, bättre ekonomi, interna miljöförbättringar, nya uppdrag och en positiv inställning hos kunder och allmänhet.

Fördelar mot kunderna

I upphandlingar tar beställaren stor hänsyns till leverantörens policy för att själva kunna motivera sin miljö- och kvalitetspolicy mot sina kunder.

Revision och uppföljning

Genom att låta kvalitets- och miljöarbetet revideras av opartiska revisorer får företagen ett erkännande av sitt arbete. Genom upprepade revisioner skapas också förutsättningar för vidmakthållande och förbättringar av situationen. Inom åkerinäringen har man funnit att revidering av Svenska åkeriförbundets revisionsråd är en effektiv väg.
Efter en godkänd revision får företaget ett kvalitets- eller miljöcertifikat som bevis för att företagets kvalitets- och miljöledningssystem överensstämmer med de internationella normerna angivna i ISO 9001 eller ISO 14001.
Miljö- och kvalitetsarbete är viktigt för alla, när det implementeras startar en process i företaget som alla vinner på, naturen, omgivningen och den egna verksamheten.